تماس باماصاحب امتیاز:پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مدیر مسوول: محمدحسین ایمانی خوشخو

تلفن:44246747-021  داخلی 458

نمابر:  44246747-021
پست الکترونیک :   sinapress@usc.ac.ir

نشاني: تهران،بلوار اشرفی اصفهانی،خیابان شهید قموشی،خیابان پارک ،پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی،خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس)
كدپستي: 1461968151نظرات شما


[کد امنیتی جدید]